Photography Portfolio - 201

Mitsukawa-Maru (Kawasaki)

The image Mitsukawa-Maru (Kawasaki) was posted online on the 22 November 2010.